Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.02PH104V
Cuốn sách nêu những biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm trồng và chế biến sản phẩm từ cây đậu xanh.
Ký hiệu xếp giá: 005.362Java
Chương 1: Phạm vi của Java Chương 2: Chương trình Java đầu tiên Chương 3: Nhập môn đồ họa Chương 4: Các biến và tính toán Chương 5: Phương thức và tham số Chương 6: Các sự kiện Chương 7: Các quyết...
Ký hiệu xếp giá: 005.362Java
Chương 1: Phạm vi của Java Chương 2: Chương trình Java đầu tiên Chương 3: Nhập môn đồ họa Chương 4: Các biến và tính toán Chương 5: Phương thức và tham số Chương 6: Các sự kiện Chương 7: Các quyết...
Ký hiệu xếp giá: 511.6To-R
Chủ đề: Toán rời rạc
Chương 1: Những kiến thức cơ sở : Logic, Tập hợp và hàm Chương 2: Những kiến thức cơ bản: Thuật toán, các số nguyên và ma trận Chương 3: Suy luận toán học Chương 4: Đếm các phần tử Chương 5: Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 530T7721v 3
Chủ đề: Vật lý học
Trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của quang học và vật lý lượng tử: Quang hình học; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xã ánh sáng; Phân cực ánh sáng; Thuyết tương đối v.v..., ngoài phần trình bày lí...
Ký hiệu xếp giá: 530T7721v 2
Chủ đề: Vật lý học
Trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của điện, từ, dao động và sóng: Định luật Coulomb và điện trường; Định luật Gauss; Điện thế; Điện chung, điện môi và năng lượng của điện trường; Dòng điện và...
Ký hiệu xếp giá: 530T7721v 1
Chủ đề: Vật lý học
Trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của cơ học và nhiệt học: Chuyển động một chiều, hai chiều; Các định luật chuyển động của Newton; Chuyển động tròn và lực hấp dẫn vũ trụ của Newton; Công và...
Đang xem: 1470