Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97 GI-CH
Mục lục Lời nói đầu I. Phân tích quá trình ra quyết định II. Đi đến một quyết định III. Thực thi một quyết định
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97 GI-CH
Mục lục Lời nói đầu I. Tìm hiểu hoạch định ngân sách II. Ngân sách là gì III. Tại sao phải hoạch định ngân sách IV. Quản lý quy trình haọch định ngân sách
Đang xem: 451