Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 062 NG527V
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: giới thiệu tổng quan về luật thuế thu nhập cá nhân, trình bày 166 câu hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân, xử lý 49 tình huống phát sinh thuế thu nhập cá...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 08 PH105TH
Sách trình bày những vấn đề sau: sự cần thiết sửa đổi Luật thương mại; những điểm mới của Luật thương mại năm 2005; Lệnh số 10/2005/L-CTN của chủ tịch nước Việt Nam về việc công bố Luật thương mại;...
Đang xem: 1009