Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ky-H
1: Tìm hiểu sản phẩm 2: Tìm hiểu động cơ mua hàng 3: Khởi đầu việc bán hàng 4: Tiến trình bán hàng 5: Cách tiếp cận khách hàng 6: Kết thúc việc bán hàng 7: Một số kỹ năng khi giới thiệu 8: Giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Ky-G
Chương 1: Kỹ thuật bàn phím Chương 2: Phần trình bày chung Chương 3: Trình bày văn thư tiếng Mỹ Chương 4: Trình bày văn thư tiếng Pháp Chương 5: Trình bày văn thư tiếng Việt Chương 6: Trình bày các...
Đang xem: 1129