Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362Assembly
Chương 1: Các hệ thống máy vi tính Chương 2: Phương pháp biểu diễn số và kí tự Chương 3: Tổ chức của máy tính cá nhân Chương 4: Giới thiệu hợp ngữ cho IBM PC Chương 5: Trạng thái của bộ xử lý và...
Ký hiệu xếp giá: 005.133Pascal
Chương 0: Mở đầu về ngôn ngữ lập trình và máy tính Chương 1: Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ Pascal Chương 2: Các kiểu dữ liệu, Chương 3: Khai báo hằng, biến và kiểu, biểu thức và lệnh Chương 4: Thủ...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028Xu-S
Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc Chương 2: Phép biến đổi Z Chương 3: Phép biến đổi Fourier rời rạc Chương 4: Tính toán biến đổi Fourier rời rạc Phép biến đổi nhanh Fourier
Đang xem: 1538