Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
26 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 D6313h 2011
Giáo trình này có 7 chương, gồm 13 bài lý thuyết, ứng với 3 đơn vị học trình, dành cho sinh viên đại học dược trong giai đoạn hai. Cấu trúc của từng bài gồm: mục tiêu, nội dung và câu hỏi lượng giá...
Ký hiệu xếp giá: 549.6 Đ450QU
Chủ đề: Hóa Lý
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4 PH1105Q 2011
Sách cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào thiết kế các cấu kiện bê...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 P535k 2013
Trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê...
Ký hiệu xếp giá: 690.1 PH105QU
Trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 P535k 2019
Cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào thiết kế các cấu kiện bê tông...
Ký hiệu xếp giá: 666.302 8 Đ450QU
Chủ đề: Gốm sứ
Nội dung cuốn sách gồm: khái niệm về vật liệu gốm sứ và những cơ sở khoa học của nhóm vật liệu này, nguyên liệu cho vật liệu gốm sứ, kỹ thuật sơ sở và các sản phẩm gốm sứ.
Ký hiệu xếp giá: 666.3 D6313k 2020
Chủ đề: Gốm sứ
Trình bày kỹ thuật gốm sứ; nhóm nguyên liệu tự nhiên, nhóm nguyên liệu kỹ thuật; cơ sở kỹ thuật gốm sứ; lớp phủ gốm và men; các sản phẩm gốm sứ trong hệ K2O-Al2O3-SiO2; các sản phẩm gốm sứ kỹ thuật;...

Trước

01

02

03

Tiếp

Đang xem: 2976