Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15M148
This book includes: Introduction; Determinants of Valuation; The Capital Invetsment Decision; The Cost of Capital, Capital Structure, and Dividend Policy; Working Capital Management; Additional...
Đang xem: 530