Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.382H8112c 2002
This book includes: fundamentals of the technology: concepts and definitions; fundamentals of transmission systems: technology and applications; voice communications systems: KTS, PBX, centrex, and...
Đang xem: 1220