Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.476151A758
This book is meant to provide an introduction to the major concepts and principles of pharmacoeconomics, with particular emphasis on modeling, methodologies, and data sources and application to real...
Đang xem: 1578