Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 D124
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Contents: Chapter 1: what does it mean to be a leader?, Chapter 2: traits, behavior and relationships, Chapter 3: contingency approaches to leadership, Chapter 4: the leader as an individual, Chapter...
Đang xem: 1005