Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.60994B8142
Brief Contents: The Investment Framework; Principles of Passive Management and Asset Princing; Practices of Active Equity Management; Derivatives and Risk Management; Management of Multi-Asset...
Đang xem: 77