Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4 H332
Brief Contents: Managing change and Crises; Risks in Merger Mania; Planning; Executing; Controlling; Entrepreneurial Adventures.
Đang xem: 6669