Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.409F973
The objectives of this study were to: - Discover best practices in tying leadership culture, values, practices, and development to business strategy. - Identify best practices for creating...
Đang xem: 1242