Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572 C691b 2008
The chapters in this book refer to the detection, isolation, and structural determination of bioactive compounds from terrestrial and aquatic sources, from higher organisms to bacteria and...
Đang xem: 1444