Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L477
Nội dung cuốn sách này gồm hai phần: Listening Comprehension và Reading Comprehension. Mỗi phần gồm 12 bài với các chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L4785t 2009
Listening comprehension: Lesson 01: look, observe, appreciate; when-questions; questions about time; recorded messages; Lesson 02: work, fix, take care of; who-questions; why-questions;...
Đang xem: 4778