Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.1072B6947
Basic definitions and concepts -- Data graphics -- Introduction to probability : the binomial and normal probability distributions -- Choosing samples -- Statistical inference : estimation and...
Đang xem: 1791