Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.07 K494p
Contents: Introduction to international trade; International trade contracts; Documents for international trade; Overview of payment methods; Payment in advance; Open account; Documentary collection;...
Đang xem: 9654