Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381S9154s 2000
This book includes: Crystal properties and growth of semiconductors; Atoms and electrons; Energy bands and semiconductors; Excess carriers in semiconductors; Junctions; Field-effect transistors;...
Đang xem: 1406