Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.429K9639l 1995
This book is a collection of 13 articles, written by experts, on different aspects of the physics and applications of liquid crystals. In addition to giving self-contained review articles with good...
Đang xem: 1166