Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330 M4788
Chủ đề: Economics
Contents: an introduction to economics and the economy, macroeconomic measurement and basic concepts, macroeconomic models and fiscal policy, money, banking, and monetary policy, long-run...
Ký hiệu xếp giá: 330 S93372
McConnell and Brue’s Economics: Principles, Problems, and Policies is the leading Principles of Economics textbook. It continues to be innovative while teaching students in a clear, unbiased way. The...
Ký hiệu xếp giá: 330 S93372 2009
Chủ đề: Economics
McConnell and Brue’s Economics: Principles, Problems, and Policies is the leading Principles of Economics textbook. It continues to be innovative while teaching students in a clear, unbiased way. The...
Đang xem: 498