Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658S1939m 2015
Managerial Economics, 8th edition provides a detailed introduction to managerial economics for undergraduates, MBAs, and executives. Each chapter opens with a description of a challenging managerial...
Đang xem: 1329