Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.117S2915
Brief Contents: PART ONE: INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING: The Scope of Software Engineering; Software Life - Cycle Models; The Software Process; Teams; The Tools of the Trate; Testing; From...
Đang xem: 3494