Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2W1788g
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 425Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective Verbs Conditionals Modals Gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO:...
Ký hiệu xếp giá: 428.2W1788g 2001
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 425Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective and adverbs Verbs Conditionals Modals gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART...
Ký hiệu xếp giá: 425.076G745
Cuốn sách này cung cấp cho học viên các giải thích đầy đủ nhất về tất cả các vấn đề ngữ pháp chính của tiếng Anh cùng các bài tập thực hành ứng dụng.
Ký hiệu xếp giá: 428.24W1788n
Contents: nouns, adjectives, and adverbs; verbs; conditionals; modals; gerunds and infinitives; reported speech; sentence structure; prepositions; phrasal verbs.
Đang xem: 739