Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 M1752
Contents: introduction, individual behavior and processes, team processes, organizational processes, introduction 2, individual behavior and processes 30, team processes, organizational processes...
Ký hiệu xếp giá: 658 H645
Chủ đề: Management; Quản lý
This book includes: Managers and Environment; Strategizing; Organization Architecture; Leading; Change.
Đang xem: 7487