Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.575 2 U45
This book includes: Introduction; Development processes and organizations; Product planning; Identifying Customer needs; Product specifications; Concept generation; Concept selection; Concept...
Đang xem: 1111