Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.07 S430E
The book includes contents: Introduction to sensory evaluation; The organization and Operration of a sensory evaluation program; Measurement; Test strategy and the design of experiments;...
Đang xem: 1156