Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4013 L9738t
This textbook provides the understanding of all aspects of TQM and the implementation. This textbook covers all aspects of TQM, discusses quality systems in detail, highlights the importance of the...
Đang xem: 10172