Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.452L9139
Contents: the first few minutes, using equipment, organizing what you want to say, maintaining interest, dealing with problems and questions, summarizing and concluding.
Đang xem: 741