Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 341.754 H407V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Giải thích và hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000; Incoterms 2000 (song ngữ Anh - Việt); điều kiện thương mại của Hoa kỳ.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M100QU
Chủ đề: Marketing
Quyển sách này bao gồm các nội dung chính sau: tổng quan marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới, phương thức thâm nhập thị trường thế giới, chiến lược sản...
Đang xem: 2553