Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
12 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004Câ-T
1. Mở đầu 2. Tổ chức hệ thống máy tính 3. Cấp Logic số 4. Cấp vi lập trình 5. Cấp máy quy ước 6. Cấp máy hệ điều hành 7. Cấp hợp ngữ 8. Cấu trúc máy tính nâng cao
Ký hiệu xếp giá: 621.381T455V
Chủ đề: Vi điều khiển
Cuốn sách này đề cập đến các vấn đề căn bản của chip vi điều khiển họ 8051 như: tổ chức phần cứng, tập lệnh, hoạt động định thời, hoạt động của port nối tiếp, hoạt ngắt, lập trình hợp ngữ, cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Ho-K
1. Giới thiệu 2. Tóm tắt phần cứng 3. Tóm tắt tập lệnh 4. Hoạt động định thời 5. Hoạt động của Port nối tiếp 6. Hoạt động ngắt 7. Lập trình hợp ngữ 8. Cấu trúc chương trình 9. Thiết kế và giao tiếp
Ký hiệu xếp giá: 005.136T455V
Cuốn sách này đề cập đến các vấn đề căn bản về hợp ngữ như: mô tả các chỉ thị (tập lệnh) của 80x86 cùng với các chỉ dẫn và các toán tử mà trình dịch hợp ngữ (assembler) hỗ trợ; các vấn đề liên quan...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 501 5T455V
Chủ đề: Mạch tích hợp
Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: các linh kiện của vi mạch và mô hình, quá trình xử lý và layout, gương dòng điện cơ bản và mạch khuếch đại đơn tầng, phân tích và mô hình nhiễu, thiết kế và...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 85T455V
Cuốn sách này sử dụng hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chuẩn công nghiệp là VHDL và Verrilog. Nội dung gồm có: phần mở đầu; ràng buộc tổng hợp; nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ; thiết kế và mô hình; cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 85T455V
Cuốn sách này sử dụng hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chuẩn công nghiệp là VHDL và Verrilog. Nội dung gồm có: máy trạng thái hữu hạn; mô hình tổ hợp và tuần tự; mạch đệm 3 trạng thái; viết công thức...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815T665T2
Tập 2 trình bày việc mô phỏng mạch, các trình mô phỏng mạch và những thí dụ cụ thể từ đơn giản đến phức tạp sử dụng trình mô phỏng mạch HSPICE; mô tả chi tiết các họ mạch logic và việc thiết kế mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815T665T3
Tập 3 trình bày các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra và thẩm tra trong quá trình chế tạo vi mạch CMOS VLSI; mô tả việc thiết kế các hệ thống con đường dữ liệu và những thỏa hiệp giữa tốc độ, mật...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5Tr-L
1. Giới thiệu 2. Đường dây truyền sóng và các tín hiệu số 3. Truyền nối tiếp bất đồng bộ 4. Mạng điện thoại 5. Modem 6. Truyền nối tiếp động bộ 7. Các phương pháp mã hóa dữ liệu 8. Kỹ thuật số trong...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1370