Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.066651P5582b
Contents: Introduction Unit 1: Jobs and responsibilities Unit 2: Telephoning to make arrangements Unit 3: Organizations Unit 4: Planning ahead Unit 5: Growth and development Unit 6: Problem solving...
Ký hiệu xếp giá: 428.24C7891e 2009
Contents: what is leadership?, culture and change, organizations and operations, production management, strategy and the business environment, finance for strategy, budgets, decision and risk, people...
Đang xem: 917