Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 302.35 C9716
Contents: general introduction to organization development, the nature of planned change, the organization development practitioner, the process of organization development, diagnosing, collecting,...
Đang xem: 9603