Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24C7891e 2009
Contents: what is leadership?, culture and change, organizations and operations, production management, strategy and the business environment, finance for strategy, budgets, decision and risk, people...
Đang xem: 487