Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403P964
Brief contents: creativity and its importance in business; blocks io creativity; theories of creativity and creativity problem solving process; objective finding, fact finding and problem...
Đang xem: 1041