Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8 T871G
Nội dung giáo trình gồm các phần: phần 1 trình bày những vấn đề bản chất của quản trị marketing; phần 2 tập trung vào các vấn đề nhà quản trị marketing cần nghiên cứu để phục vụ cho các quyết định...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Qu-T
Chương 1: Tổng quan về kênh Marketing Chương 2: Các thành viên của kênh Chương 3: Môi trường và hành vi của các kênh Marketing Chương 4: Chiến lược trong các kênh Marketing Chương 5: Thiết kế kênh...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 Qu-M
Chương 1: Bản chất của kenh Marketing Chương 2: Hành vi và môi trường hoạt động của các kênh Marketing Chương 3: Tổ chức kênh Marketing Chương 4: Quản lý kênh Marketing Chương 5: Sử dụng Marketing...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 T871Q2
Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp; những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 TR561Đ
Nội dung của cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như : Những nội dung về sự hoạt động của các kênh phân phối, cấu...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 TR561Đ
Giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức về hoạt động quản trị marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung được viết dưới góc độ nhà quản trị marketing, trình bày những quan điểm tập trung...
Đang xem: 1891