Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; kế toán tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.470 76TR561TH
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: các tình huống liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, kinh doanh và đầu tư chứng khoán, các tình huống về thanh toán séc, unc, unt và...
Ký hiệu xếp giá: 657.1Ke-H
Chương 1: Đại cương về kế toán ngân hàng Chương 2: Kế toán nghiệp huy động vốn Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng (không cần tiền mặt)...
Ký hiệu xếp giá: 657.47TR561TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ thanh toán (thanh...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp cụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L2015
Sách trình bày lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của các vấn đề: những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 345.0773D211q 2015
Cuốn sách bao gồm tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam và của một số học giả nước ngoài trình bày tại hội thảo "Quyền sống trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam" do viện Chính sách công...
Đang xem: 1139