Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01519 G434t 2019
Chủ đề: Toán kinh tế
Trình bày lý thuyết về phương pháp mô hình toán kinh tế và các mô hình tối ưu tĩnh, mô hình cân bằng tĩnh, mô hình động trong kinh tế.
Ký hiệu xếp giá: 519.50711 G434t 2019
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành; phương pháp mẫu và lý thuyết điều tra chọn mẫu, thống kê mô tả, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, phân tích hồi quy và tương quan,...
Ký hiệu xếp giá: 510.711 G434t 2018
Trình bày các nội dung cơ bản của toán học cao cấp về: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số...
Đang xem: 396