Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.61K241t 2020
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511K241t 2020
Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá chất...
Ký hiệu xếp giá: 657.45K473t 2019
Chủ đề: Kiểm toán
Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; hệ thống kiểm soát nội bộ; chuẩn bị kiểm toán; các vấn đề cơ bản và nâng cao về bằng chứng kiểm toán; hoàn thành kiểm toán; vấn đề đạo đức nghề nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 1
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính; báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh; báo cáo kết quả hoạt động và báo lưu chuyển tiền; đo lường...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 2
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: hoạt động kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh; hoạt động dịch vụ; hoạt động xây dựng; hoạt động nông nghiệp; hoạt động kinh doanh bất động sản;...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 3
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: nợ phải trả ngắn hạn và nợ tiềm tàng; trái phiếu và phiếu ghi nợ dài hạn; thuê tài sản; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu; bù đắp trên cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 4
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, sửa chữa sai sót, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; tổ chức công tác kế toán tài chính...
Đang xem: 1498