Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.076B152
Sách gồm những bài tập Nguyên lý kế toán, nội dung cụ thể gồm: đối tượng - phương pháp và các nguyên tắc kế toán; báo cáo tài chính; tài khoản và sổ ghi chép; tính giá đối tượng kế toán; chứng từ -...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1K250T 2006
Chủ đề: Kế toán
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của...
Ký hiệu xếp giá: 657.45K473 2010
Trình bày tổng quan về kế toán hoạt động. Giới thiệu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, xử lý các phát hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán. Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 1: Đối tượng phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị Mác - Lênin Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế Chương 3: Hàng hoá và tiên tệ Chương 4: Sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 10: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chương 11: Quan hệ sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ Quá độ lên CNXH ở Việtt Nam Chương 12: CNH , HĐH trong thời kỳ qúa ...
Ký hiệu xếp giá: 339M2789
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, các thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn, tiền và giá cả trong dài hạn, kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465P8957 2
Đây là tài liệu học tập dùng cho môn Tiếng Anh giao tiếp thương mại. Sách gồm hai phần chính: Further skill work (từ vựng nâng cao) và guided independent practice (hướng dẫn tự học). Mỗi phần gồm có...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465P8957 3
Đây là tài liệu học tập dùng cho môn Tiếng Anh giao tiếp thương mại. Sách gồm hai phần chính: Further skill work (từ vựng nâng cao) và guided independent practice (hướng dẫn tự học). Mỗi phần gồm có...
Ký hiệu xếp giá: 332Ta-N
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1: Bản chất, chức năng tài chính doanh nghiệp Chương 2: Môi trường kinh doanh của tài chính doanh nghiệp PHẦN II: VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH...
Ký hiệu xếp giá: 332Ta-N
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1: Bản chất, chức năng tài chính doanh nghiệp Chương 2: Môi trường kinh doanh của tài chính doanh nghiệp PHẦN II: VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1443