Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ba-D
Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ các hệ thống điện Phần 2: bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện Phần 3: Sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Ký hiệu xếp giá: 615.1 PH104TH
Nội dung cuốn sách gồm: Các kỹ thuật: liệu pháp oxy, đặt ống nội khí quản, mở thông khí quản, thông khí nhân tạo, làm căng phế nang liên tục, tháo tràn khí màng phổi, liệu pháp vận động về hô hấp, sơ...
Ký hiệu xếp giá: 633.85 Ca-T
Chương 1: Phân bố và tầm quan trọng của đậu tương Chương 2: Phân loại thực vật và sự hình thành loài Chương 3: Hình thái và các giai đoạn phát triển Chương 4: Di truyền các tính trạng chất lượng và...
Ký hiệu xếp giá: 003 Ly-T
Chương 1: Lý thuyết trò chơi và vấn đề chọn quyết định trong điều kiện Chương 2: Các hệ dịch vụ và lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: MỘt số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong nghiên cứu hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Ly-T
Chương 1: Lý thuyết trò chơi và vấn đề chọn quyết định trong điều kiện thiếu thông tin Chương 2: Các hệ dịch vụ và lý thuyết phục vụ tiên nghiệm Chương 3: Một số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong...
Ký hiệu xếp giá: 621.721 Qu-L
Phần 1 : QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG Chương 1: Những vấn đề chung về quy họch năng lượng Chương 2: Dự báo nhu cầu năng lượng Chương 3: Quản lý nhu cầu năng lượng Chương 4: Đánh giá quan hệ chi phí - hiệu...
Đang xem: 2569