Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.959 7 N527V 2014
Nội dung cuốn sách gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế Việt Nam; các nguồn lực phát triển kinh tế; thể chế kinh tế; tăng trưởng kinh tế; công nghiệp hóa hiện đại hóa; chín sách tài...
Đang xem: 1748