Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.401 G434 2015
Chủ đề: Tài chính; Tiền tệ
Giáo trình này trình bày những nội dung sau: tiền tệ và lưu thông tiền tệ; đại cương về tài chính; một số vấn đề cơ bản về tín dụng và lãi suất; tài chính công; tài chính doanh nghiệp; các trung gian...
Đang xem: 418