Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76TR120PH
Nội dung sách bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải kiểm toán căn bản. Nội dung cụ thể như sau: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu, câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 657.07TR120PH
Nội dung của giáo trình bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông...
Ký hiệu xếp giá: 336.207 1PH105TH
Giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về thuế; thuế xuất nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập đối với người có...
Ký hiệu xếp giá: 657.61K250T
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những vấn đề chung về tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu...
Ký hiệu xếp giá: 657TR120PH
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: tổng quan về doanh nghiệp, kế toán tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 657.0721D584
Chủ đề: Kế toán; Kiểm toán
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu kế toán – kiểm toán, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình...
Đang xem: 907