Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit Chương 10: Hợp...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120QU
Nội dung cuốn sách gồm các phần: đại cương; danh pháp hiđrocacbon, các ion; danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức đồng nhất; hợp chất tạp phức và hợp chất thiên nhiên; các tên được lưu dùng...
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho_H
Chương 1: Sự điện li Chương 2: Nitơ - Phot pho Chương 3: Đại cương hoá học hữu cơ Chương 4: Hiđrocacbon No Chương 5: Hidrocacbon không No Chương 6: Hidrocacbon thơm Chương 7: Nguồn Hidrocacbon trong...
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ho-C
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hiđrocacbon Chương 3: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Chương 4: Hợp chất tạp chức Chương 5: Hợp chất dị vòng
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Mo-C
Chương 1: Mở đầu về cấu trúc phân tử hữu cơ và hiệu ứng cấu trúc Chương 2: Một số khái niệm về phản ứng hữu cơ Chương 3: Phản ứng của Hyđrocacbon no và Hyđrocacbon thơm Chương 4: Phản ứng của...
Ký hiệu xếp giá: 540.04 Mo-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại cương về cấu tạo nguyên tử Chương 3: Đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hoá học Chương 4: Một số phương pháp phổ nghiên cứu hoá học Chương 5: Đại cương về phức...
Ký hiệu xếp giá: 540.04 Mo-H
Chương 8: Đại cương về lý thuyết các quá trình hoá học Chương 9: Phản ứng trong dung dịch các chất điện ly Chương 10: Đặc điểm và tên gọi hợp chất hữu cơ Chương 11: Cấu trúc không gian . Đồng phân...
Ký hiệu xếp giá: 540.04 Mo-H
Chương 16: LIPIT - GLUXIT Chương 17: AMINOAXIT - PROTEIN - AXIT NUCLEIC Chương 18: VITAMIN - ENZIM - HORMON Chương 19: Sự trao đổi chất Chương 20: Cơ sở phân tích định tính - Cách phát hiện và nhận...
Ký hiệu xếp giá: 540.04 Mo-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại cương về cấu tạo nguyên tử Chương 3: Đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hoá học Chương 4: Một số phương pháp phổ nghiên cứu hoá học Chương 5: Đại cương về phức...
Đang xem: 1742