Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5 TR120S
Sách nói về vấn đề đá ở Phú Yên: đá trong khung cảnh thiên nhiên; đá trong đời sống vật chất; đá trong đời sống tinh thần.
Ký hiệu xếp giá: 577.309 597 55 TR120S
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và...
Ký hiệu xếp giá: 398.957 TR120S
Cuốn sách này sưu tầm, giới thiệu những bài ca dao Việt Nam có nhắc đến thời gian.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5 TR120S
Sách nói về sông nước Phú Yên, quan hệ giữa con người với sông nước, tên sông nước và tên làng xóm, sông nước trong ca dao, tục ngữ, vè truyền khẩu và các chuyện xưa có liên quan đến sông nước.
Ký hiệu xếp giá: 331.709 597 55 TR120S
Sách gồm năm phần chính: giới thiệu khái quát về việc làm nhà quê, trồng trọt; chăn nuôi; chài lưới, nghề rừng.
Đang xem: 812