Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543 L250TH
Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 1 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 TR120T
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Nội dung sách trình bày đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; Phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả...
Đang xem: 1249