Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543T7721 1 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 543TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: Trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: Các biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống...
Ký hiệu xếp giá: 543T7721 2 2016
Hóa phân tích tập 2 với hai mục tiêu học tập cụ thể: 1) Giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích: quang phổ và khối phổ (UV-VIS, IR, AAS..., MS);...
Ký hiệu xếp giá: 543TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương...
Ký hiệu xếp giá: 615.1T7721k 2017
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Giới thiệu sơ lược về hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vai trò của kiểm nghiệm. Trình bày 3 nhóm phương pháp hóa học, hóa lý và sinh học. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp kiểm nghiệm này đã...
Đang xem: 632