Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540Ca-C
Phần 1: Một số bài toán hóa vô cơ Phần 2: Một số vấn đề về hóa học hữu cơ Phần 3: Một số bài toán tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 541Ho-C
Chủ đề: Hoá đại cương
Chương 1: Các khía niệm và định luật hoá học Chương 2: Một số vấn đề tiền cơ học lượng tử Chương 3: Một số vấn đề của cơ học lượng tử Chương 4: Hệ một Electron một hạt nhân . Một số khái niệm cơ bản...
Ký hiệu xếp giá: 540.04Mo-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại cương về cấu tạo nguyên tử Chương 3: Đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hoá học Chương 4: Một số phương pháp phổ nghiên cứu hoá học Chương 5: Đại cương về phức...
Ký hiệu xếp giá: 540.04Mo-H
Chương 8: Đại cương về lý thuyết các quá trình hoá học Chương 9: Phản ứng trong dung dịch các chất điện ly Chương 10: Đặc điểm và tên gọi hợp chất hữu cơ Chương 11: Cấu trúc không gian . Đồng phân...
Ký hiệu xếp giá: 540.04Mo-H
Chương 16: LIPIT - GLUXIT Chương 17: AMINOAXIT - PROTEIN - AXIT NUCLEIC Chương 18: VITAMIN - ENZIM - HORMON Chương 19: Sự trao đổi chất Chương 20: Cơ sở phân tích định tính - Cách phát hiện và nhận...
Ký hiệu xếp giá: 540.04Mo-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại cương về cấu tạo nguyên tử Chương 3: Đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hoá học Chương 4: Một số phương pháp phổ nghiên cứu hoá học Chương 5: Đại cương về phức...
Đang xem: 226