Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120QU
Nội dung cuốn sách gồm các phần: đại cương; danh pháp hiđrocacbon, các ion; danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức đồng nhất; hợp chất tạp phức và hợp chất thiên nhiên; các tên được lưu dùng...
Đang xem: 1673