Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48K241t 2018
Trình bày các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung...
Ký hiệu xếp giá: 657N5766l 2018
Chủ đề: Kế toán
Trình bày một số vấn đề chung về kế toán; báo cáo tài chính; tài khoản và ghi sổ kép (hệ thống kế toán kép); chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán; tính giá các đối tượng kế toán và kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.076N5766l 2018
Các bài tập được soạn theo chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Gồm bài tập theo các chương; bài tập tổng hợp và tình huống; câu hỏi trắc nghiệm.
Đang xem: 227